Les Pràctiques dels Estudis d’Educació Infantil de la FUB

Des dels estudis de grau en Educació Infantil de la FUB considerem les pràctiques com un element fonamental en la formació dels/de les futur/es mestres, i, per tant, posem especial cura en buscar la màxima qualitat d’aquestes estades.

A fi que els i les estudiants coneguin les característiques i peculiaritats dels diferents contextos i etapes educatives, les pràctiques es realitzen en diferents escoles i etapes cada any:

.- Pràcticum I: La meitat de dies a Infantil (3-6) i l’altra meitat a Primària (6-12).
.- Pràcticum II: Íntegrament a Escola Bressol (0-3).
.- Pràcticum III: Íntegrament a Infantil (3-6).
.- Pràcticum IV: L’alumnat pot escollir entre les dues etapes d’Infantil, 0-3 o 3-6.


Per aconseguir fer de les pràctiques un temps formatiu d’impacte, treballem sobre dues idees clau:

1) Veure i viure bons models educatius:
• Les pràctiques només es poden dur a terme en centres que hagin estat reconeguts pel Departament d’Educació com a centres formadors (ORDRE EDU/122/2009, d’11 de març)
• Posem especial èmfasi en mantenir convenis de pràctiques amb escoles singulars, és a dir, escoles que són reconegudes en la comunitat educativa com a centres innovadors i de referència.

2) Compartir-los sota la mirada de mestres experts.
Les estades a les escoles es combinen amb trobades en grup petit (15-20 alumnes) on es puguin confrontar els diversos models d’escoles de tots els participants. Aquest espai de diàleg complementari a les estades als centres, i també de rigorosa assistència, es considera una eina bàsica en la formació dels/de les futurs/es mestres que es proposa com a objectius:
• A través de la mirada de mestres expertes, ajudar als i les estudiants a interpretar tot allò que passa a l’escola i lligar-ho amb les idees i models que ho sustenten sobre com som i com aprenem les persones.
• Crear grups de discussió i anàlisi de vivències i experiències que ajudin a donar sentit als conceptes que provenen de les diverses assignatures.
• Canviar les concepcions educatives que tenim tan arrelades a causa de la història escolar viscuda per cadascú.
• Afavorir la integració en un grup reduït que permeti expressar a cadascú les seves maneres de pensar i contrastar-les amb la resta de companyes.
• Aprendre a funcionar com un grup de treball que es planteja fites comunes i on s’aprèn a partir de la participació de tothom.

D’aquesta manera és com treballem des dels Estudis d’Educació Infantil per fer d’aquestes estades a escola, períodes de pràctiques 100% profitosos tant per l’escola com per l’alumne/a.

Leave a Reply