Reconeixement i status del logopeda a la Unió Europea

La logopèdia és una disciplina reconeguda a tot el món i, encara que rep diferents denominacions, es concep com una formació de grau de forma generalitzada. Té reconeixement a nivell internacional, tot i que s’ha desenvolupat a diferents nivells en les diferents parts del món. Així, es pot trobar que en alguns països els programes formatius estan molt ben establerts com EEUU o bé Anglaterra, en altres es troben en vies de desenvolupament, i en altres estan encara en estat de planificació, tal com es posa de manifest en el Revised IALP Guidelines for Initial Education in Speech-Language Pathology (1) .

Les diferents denominacions que rep la professió, així com el fet que no hi hagi una uniformitat internacional en la formació per obtenir l’acreditació per a l’exercici de la professió, són dos obstacles que minven el reconeixement de la professió.

Tot i això cal celebrar que en tots els països d’Europa el nivell d’acreditació per a l’exercici de la logopèdia és el de grau universitari (Bachelor Degree), atorgat com a mínim després de tres anys d’educació inicial (2). Podem agrair aquesta uniformitat a l’èxit de la implantació i el desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació superior que volia permetre i facilitar la lliure circulació i reconeixement de professionals com els logopedes per tots els estats membres.

En aquest context, a més, l’any 2013 es va dur a terme el projecte Criteris Estàndards Tuning i qualitat dels programes educatius de Logopèdia a Europa (NetQues), que va mostrar que  hi ha un gran acord entre tots els agents implicats (acadèmics, titulats i ocupadors) sobre les competències específiques i genèriques primordials per a l’exercici de la disciplina (3) entre tots aquests països.

Tot i això, a data d’avui, la pàgina web de la Comissió Europea on es pot consultar el moviment de professionals en professions regulades (4) mostra que a Europa es reprodueixen també els dos grans obstacles descrits a l’inici : la diversitat en la denominació i la diversitat en el reconeixement i acreditació de la professió.

Una primera mirada a les dades que s’hi troben posa clarament de manifest la diversitat de denominacions. En mostrem alguns exemples a la taula següent:

En segon lloc, sobre el reconeixement i la lliure circulació, si es consulta el moviment de logopedes en el darrer any 2018, es poden veure casuístiques molt diverses. En reproduïm alguns exemples a continuació:

Les dades mostren també grans diferències en la quantitat de professionals que es traslladen per països. Sent Suïssa, Alemanya els països que reben més professionals.

Així doncs la implantació de l’espai europeu d’educació superior va significar una gran passa en el reconeixement de la professió però es presenta com un punt de partida i queda camí encara per recórrer.

Mireia Torralba, directora del grau en Logopèdia de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC

REFERÈNCIES:

  1. International Association of Logopedics and Phoniatrics Education Committee. Revised IALP Education Guidelines (September 1, 2009): IALP Guidelines for Initial Education in Speech-Language Pathology. Folia Phoniatr Logop [Internet]. 2010 [citado 19 de junio de 2019];62(5):210-6. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20653111
  2. Rodríguez L. Red para el ajuste de los criterios y la calidad de los programas educativos del grado de Logopedia en Europa (NETQUEST). Boletín de AELFA [Internet]. 1 de septiembre de 2010 [citado 23 de mayo de 2019];10(2):33-4. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1137817410700200?via%3Dihub
  3. Patterson A, Hansson K, Lowit A, Stansfield J, Trinite B. EU Collaboration in Speech and Language Therapy Education: The NetQues Project. Perspect Glob Issues Commun Sci Relat Disord [Internet]. 1 de junio de 2015 [citado 23 de mayo de 2019];5(1):21. Disponible en: http://sig17perspectives.pubs.asha.org/article.aspx?doi=10.1044/gics5.1.21
  4. Regulated professions database – European Commission [Internet]. [citado 7 de octubre de 2019]. Disponible en: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *