L’infermer especialitzat en sinologia, figura indispensable per a una atenció integral en el càncer de mama

El diagnòstic de càncer de mama suposa, tant per als pacients afectats com per als familiars, una ruptura sobtada en la seva vida quotidiana. Aquesta ruptura presenta aspectes comuns en tots els diagnosticats, i diferències en funció de l’estadi del tumor, l’edat i la gravetat de la malaltia. La visió o percepció del càncer és diferent segons l’òptica des d’on es miri. És en aquest punt, on el rol del personal d’infermeria especialista o referent en sinologia i patologia mamària (IESPM) adquireix un paper primordial per millorar la qualitat de vida del pacient i del seu entorn.

Per tal de realitzar un abordatge integral, s’han creat Unitats de Patologia Mamària (UPM) formades per equips de treball multidisciplinaris. La infermeria s’ha anat incorporant de forma activa a les unitats de patologia mamària, actuant de referent i d’enllaç entre els diversos professionals implicats: cirurgians oncològics, cirurgians oncoplàstics, ginecòlegs, radiòlegs, anatomopatòlegs, radioterapeutes, etc. Per la seva posició dins de l’estructura organitzativa dels hospitals, la infermeria desenvolupa el rol de gestora de casos durant el procés diagnòstic terapèutic, fet que genera la necessitat d’adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques especialitzades en la sinologia i la patologia mamària.

D’una banda, l’IESPM aporta informació/formació paral·lela i complementària, administra les cures idònies que precisa el pacient i gestiona els recursos existents al medi hospitalari. La informació i el seguiment acurat per part d’aquest professional permet una millor acceptació i una adherència superior als tractament proposats, que redunda en benefici dels malalts. D’altra banda, l’especialista sinòleg infermer/a també ha de tenir excel·lents habilitats psicosocials, associades a l’empatia i la comunicació, que contrarestin la deshumanització tecnològica que pot comportar el procés diagnòstic i terapèutic.

En aquest sentit, la formació del personal infermer en l’atenció en la sinologia, i especialment del càncer de mama, és un mitjà clau per portar a terme un diagnòstic precoç, diligent i acurat i, en definitiva, per garantir el bon funcionament d’una Unitat de Patologia Mamària. La formació del personal en infermeria en aquest àmbit hauria de ser una pràctica obligatòria i comú per a tots els països europeus, però actualment, aquesta formació acadèmica no està present ni a Catalunya ni al conjunt de l’Estat espanyol.

És en el marc d’aquesta necessitat d’especialització que el Centre Internacional de Formació Contínua del campus Manresa de la UVic-UCC posarà en marxa el curs 2019-2010 el Màster per a Infermeria en Sinologia i Patologia Mamària. Aquest màster pretén formar els professionals en les competències, els coneixements i les habilitats tècniques per assolir els estàndards europeus i donar resposta a les necessitats del pacient.

A més a més dels objectius esmentats, una de les novetats del programa és la incorporació de la simulació clínica guiada per professionals, que permeten que el participant adopti un rol actiu i participatiu per consolidar coneixements i habilitats teòrico-pràctiques en l’àmbit de la sinologia i de la patologia de la mama. Tanmateix, el fet d’integrar aquesta metodologia pionera entrena els participants en la presa de decisions, l’anàlisi d’errors i el treball en equip amb la finalitat de millorar el procés diagnòstic terapèutic i la seguretat clínica. Per tot plegat, aquesta és una formació indispensable per a tots aquells professionals que estiguin interessats a formar part dels Serveis i Unitats de Patologia Mamària, així com també per als que treballen en serveis, unitats o departaments vinculats al diagnòstic i tractament, principalment del càncer de mama, com radiologia, oncologia, radioteràpia i àrees quirúrgiques.

Sixtina Perarnau i Ernest Just, coordinadors del Màster per a Infermeria en Sinologia i Patologia Mamària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *