Construir grup

A l’aula de 3r de primària de l’escola Antonio Machado de Mataró volen construir una maqueta de la classe per explicar a les famílies com han decidit d’organitzar-ne l’espai. La construcció física de la maqueta contribueix a la construcció metafòrica de la vida de grup de l’aula.

Nens i nenes en un procés de participació real que fa emergir les ganes d’aprendre, la curiositat, el diàleg i la comunicació.

Planificar l’acció
Aquest grup de nens i nenes tenen una finalitat compartida, fer realitat una maqueta de la classe. Tenir una fita és molt important, però per arribar-hi, cal pensar primer quins passos cal anar seguint. Què és una maqueta? Com es pot fer? La capacitat de planificar les accions progressives que ens ajudaran a aconseguir allò que volem és fonamental per aprendre. I per viure.

Continguts curriculars en contextos autèntics
La maqueta comporta un munt d’aprenentatges recollits en el currículum: interpretar posicions relatives a l’espai, identificar propietats formals en objectes de 3 dimensions, mesurar amb les magnituds adients i fent ús dels instruments adequats, canviar d’escala per a mantenir la proporcionalitat, escollir els materials amb cura segons les seves propietats… I tot necessàriament amb rigor i precisió perquè tothom se sent compromès amb l’èxit de l’objectiu final.

I el currículum diu….
La competència d’autonomia i iniciativa personal suposa poder transformar les idees en accions, és a dir, proposar-se objectius i planificar i portar a terme projectes individuals o col·lectius: analitzar possibilitats i limitacions, conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte, prendre decisions, actuar, avaluarelque s’ha fet i autoavaluar-se, extreure’n conclusions i valorar les possibilitats de millora.

Accés a l’article en PDF.

Leave a Reply