Pagui el just en la compravenda d’immobles

A l’efecte de comprendre millor el que es vol explicar, imaginem la següent situació: un matrimoni es compra un immoble de segona mà a Catalunya a l´any 2015 per un valor escripturat de 200.000 euros. Aquesta compravenda implica tributar per la part compradora un 10% en concepte de l´Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses (en endavant, […]

Leer Más »

Impost de Transmissions Patrimonials sobre els arrendaments d’habitatges

Si algun lector d´aquest article està pagant el lloguer d´un habitatge o coneix algun amic o familiar que es trobi en aquesta situació, és possible que aviat rebin un requeriment del Departament de Tributs de la Generalitat de Catalunya exigint-li el pagament de la quota per l´Impost de Transmissions Patrimonials pels últims quatre anys i […]

Leer Más »

La reforma de la Llei General Tributària

La Llei General Tributària regula bàsicament les regles de joc entre l´Administració Tributària i els contribuents. Actualment està en curs un projecte de llei per a la seva reforma que està creant certa polèmica per les mesures que conté. N’exposarem algunes a continuació: A.- Es publicarà una llista dels contribuents morosos amb Hisenda per import […]

Leer Más »

Sobre la reforma fiscal en relació a l’IRPF

Des de l’1 de gener del 2015 ha entrat en vigor una nova fiscalitat en relació a l’IRPF que té aspectes positius però també negatius pels contribuents. Destacarem cinc aspectes positius però també negatius pels contribuents. Destacarem cinc aspectes positius i cinc de negatius. Positius: 1.- Inversions a curt termini: tributaran igual que les inversions […]

Leer Más »

Coses diverses a fer abans no s’acabi el 2014

Després d’uns mesos d’estar-se cuinant, finalment el 20 de novembre passat la reforma fiscal per als propers exercicis ha estat aprovada al ple del Congrés. Més enllà de comentar les nombroses coses que es modifiquen, m’agradaria exposar algunes actuacions que encara som a temps a fer abans que finalitzi el 2014, enfocades a col·lectius diversos i a […]

Leer Más »